Ru con đầu sóng- Chùm 57 thơ 4 câu dự thi của nhiều tác giả

Chùm 57 thơ 4 câu dự thi của các tác giả: Vương Giao Tuyến, Nguyễn Tâm Thanh, Phạm Trường Thi, Sơn Thủy, Phạm Thạch Hoàng   Vương Giao Tuyến (Hải Phòng) RU... Read more »

Chùm Haiku của Haijin Minh Trí- Hải Phòng

ミン・トリー   1. 遠い島・手紙が張る・大地人の目つき Letters / from far off island / glistening eyes of mainlanders Đảo xa cánh thư giăng mắc ánh mắt người đất liền   2. 海口・川が欲しく探す・船が安全に乗り場へ着く Estuary / river... Read more »