Hải Phòng của tôi- Chùm 209 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 209 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lương Hải Thuận, Phạm Trà Mỵ, Hoàng Đình Linh, Tuyết Lan, Nguyễn Thế Kỹ, Trần Thị Hoa, Nguyễn Duy Vinh.... Read more »

Miền tháng bảy- Chùm 208 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 208 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Nam Bạch Trinh, Võ Khoa Châu, Ngô Trung Dũng, Thái Văn Lợi, Trần Hồng Phong, Trần... Read more »

Nốt nhạc- Chùm 207 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 207 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hồng Loan, Hồ Đức, Vũ Phương Nhi, Lê Trọng Dự, Nguyễn Thị Diệu Chuyền, Lê Gia Hoài, Trần Thị Huệ.... Read more »

Hoàng hôn Sông Cấm- Chùm 206 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 206 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phí Văn Định, Phạm Thị Mỹ Liên, Vũ Thế Minh Hiếu, Phạm Thị Tuấn Anh, Nguyễn Việt Thanh, Đỗ Hiện,... Read more »

Sông Cấm- Chùm 205 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 205 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Đình Linh, Trần Thị Hoa, Nguyễn Duy Vinh, Tuyết Lan, Nguyễn Thế Kỹ, Phạm Trà Mị, Nguyễn Ngọc Hưng.... Read more »

Trái tim của đảo- Chùm 204 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 204 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Thị Tuấn Anh, Lê Gia Hoài, Quỳnh Iris de Prelle, Nguyễn Hoàng Huấn, Trần Thị Huệ, Võ Khoa Châu, Thái Văn... Read more »

Tam Bạc- Chùm 203 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 203 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Hưng, Phạm Thị Mỹ Liên, Trần Hồng Phong, Nguyễn Việt Thanh, Lê Trọng Dự, Vũ Thế Minh Hiếu, Lương... Read more »

Kỷ niệm mùa hè- Chùm 202 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 202 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hoàng Đình Linh, Phạm Trà Mỵ, Nguyễn Thế Kỹ, Trần Thị Hoa, Ngô Trung Dũng, Tuyết Lan, Nguyễn Ngọc Hưng.... Read more »

Tình khúc mùa hè- Chùm 201 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 201 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Hùng, Quỳnh Iris de Prelle,  Lê Gia Hoài, Trần Thị Huệ, Đỗ Xuân, Võ Khoa Châu, Thái Văn Lợi.   Nguyễn... Read more »

Tôi yêu Tổ quốc tôi- Chùm 200 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 200 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Trọng Dự, Phạm Thị Mỹ Liên, Hồ Cuc, Ngô Minh Nghĩa, Trần Thị Huệ, Nguyễn Việt Thanh, Lương Sơn.... Read more »