Trở về- Chùm 128 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 128 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lục Đình Thìn, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Gia Hoài, Nguyễn Hùng, Phạm Nguyệt, Trần Hồng Phong, Lê Khánh.   Lục... Read more »

Tháng tư- Chùm 127 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 127 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đình Văn, Nguyễn Thị Kim, Vũ Ngọc Anh, Lương Mỹ Hạnh, Trần Thị Hoa, Nguyễn Huyền Mến, Nguyễn Thanh.  ... Read more »

Hải Phòng biển gọi- Chùm 126 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

  Chùm 126 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Ánh Sao, Nguyễn Hùng, Đỗ Ngọc Oanh, Hoàng Đình Linh, Nguyễn Hồng Hoa, Lê Gia Hoài, Lê Khánh.... Read more »

Trước biển- Chùm 125 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 125 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Đào Thu Hương, Vũ Ngọc Anh, Trần Hồng Phong, Mai Hồng Quang, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Huyền Mến, Phạm Huy... Read more »

Hải Phòng xưa- Chùm 124 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 124 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Khánh, Nguyễn Hùng, Đỗ Văn Xuân, Mai Quốc Quỳ, Lương Mỹ Hạnh, Hoàng Đình Linh, Phạm Mai Hương.  ... Read more »

Hoa xuyến chi- Chùm 123 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 123 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Huyền Mến, Vũ Thắng, Vũ Lam Hiền, Nguyễn Mạnh Trí, Lê Gia Hoài, Thái Văn Lợi, Lương Hải Thuận.... Read more »

Loa kèn tháng tư- Chùm 122 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 122 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Mai Quốc Quỳ, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Ngọc Đĩnh, Lê Khánh, Kim Thanh.  ... Read more »

Trên rẻo cao- Chùm 121 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 121 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Thị Kim, Mai Hồng Quang, Đỗ Văn Xuân, Hoàng Đình Linh, Trần Thị Hoa, Ngô Minh Nghĩa, Tạ Thị... Read more »

Mùa hoa cải- Chùm 120 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 120 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Phạm Ánh Sao, Vũ Minh Thúy, Trần Thị Hoa, Thúy Vinh, Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Tiến Ban, Lương Hải Thuận.... Read more »

Viếng Đền Hùng- Chùm 119 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 119 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Vũ Minh Thúy, Thạch Lựu, Trường Xuân Kiều, Ngô Minh Nghĩa, Trần Hồng Phong, Phạm Mai Hương.... Read more »