Giới thiệu Viện Bảo tồn Di tích

Viện Bảo tồn Di tích tọa lạc tại số 489, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Viện trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; có chức năng nghiên cứu, thực hiện các đề án khoa học công nghệ và tư vấn trong lĩnh vực bảo tồn di tích trên phạm vi cả nước. Viện có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng luận cứ khoa học để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoạch định chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch bảo tồn di tích.Thẩm tra các dự án, thiết kế bảo tồn di tích theo yêu cầu của các tổ chức, làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Lập các dự án quy hoạch bảo tồn, trùng tu các di tích quốc gia đặc biệt; Tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, thẩm tra, giám sát kỹ thuật, quản lý dự án bảo tồn, trùng tu di tích và các công trình văn hoá; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về bảo tồn, trùng tu di tích; Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học bảo tồn, trùng tu di tích; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học chuyên ngành bảo tồn di tích. Các tổ chức trực thuộc: Trung tâm Tư vấn bảo tồn di tích; Trung tâm Kỹ thuật, công nghệ bảo tồn di tích; Văn phòng Đại diện tại Thành phố Huế.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *