Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư

Luật Kiến trúc có hiệu lực từ 1/7/2020, Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc được ban hành ngày 17/7/2020. Nghị định có giao Hội Kiến trúc sư Việt Nam “tổ chức lập, ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư” hành nghề. Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã công bố lấy ý kiến Dự thảo Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề. Dự thảo được lập nên căn cứ vào Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều lệ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Dự thảo được xây dựng với 30 quy tắc được chia thành 3 phần bao gồm: những quy tắc chung (quy tắc 1 đến 3), quy tắc ứng xử nghề nghiệp (quy tắc 4 đến 24) và những quy tắc thực hiện (quy tắc 25 đến 30). Trong đó, phần về những quy tắc ứng xử nghề nghiệp được chia thành các mục nhỏ: ứng xử của KTS đối với xã hội, khách hàng, đồng nghiệp và với bản thân KTS.

MT

Bài viết khác

Tác giả: minhtri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *