Trả lời phỏng vấn Đài PTTH Hải Phòng về chủ đề “Mô hình TOD”

Ngày 24/11/2023, tôi trả lời phỏng vấn Đài PTTH Hải Phòng ở chuyên mục “Chuyện phố chiều” về chủ đề “Mô hình TOP”, nội dung như sau: Trong những năm gần đây,... Read more »