Gặp gỡ đầu mùa đông

Ngày 9/11/2021, Thường trực mở rộng Ban vận động thành lập Hội đồng Họ Nguyễn Hải Phòng đã có cuộc gặp gỡ giao lưu trao đổi mạn bàn công việc Hội Họ.... Read more »