Ban mai sông Cấm- Chùm 13 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của nhiều tác giả

Chùm 13 thơ đôi Haiku- Lục bát dự thi của các tác giả: Lương Hải Thuận, Vũ Lam Hiền, Phạm Thế Chất, Trần Duy Hạnh, Nguyễn Lương Sơn   Lương Hải Thuận... Read more »